https://casinonsvenska.eu/anvandarvillkor/Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa är villkoren ("Villkor") för användning av webbplatsen casinonsvenska.eu (“Webbplats”). Genom att besöka och använda denna Webbplats accepterar du att vara bunden av och följa dessa Villkor.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor. Fortsatt användning av Webbplatsen efter det att sådana ändringar har publicerats kommer att betraktas som godkännande av de ändrade Villkoren.

Allt innehåll som publiceras på denna Webbplats är endast för nyheter och underhållning. Du bekräftar och förstår att Bolaget får tillhandahålla reklam och länkar till reglerade speloperatörer på Webbplatsen och betalas av sådana annonsörer och för visning och tillhandahållande av sådana länkar.

Du är alltid ansvarig för att självständigt utvärdera dina handlingar. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som förorsakats dig genom användning av denna Webbplats eller genom att du förlitar dig på informationen som tillhandahålls här. I synnerhet bör ingen information som tillhandahålls på Webbplatsen betraktas som juridisk eller ekonomisk rådgivning.

När vi tillhandahåller information om leverantörer av speltjänster bör du alltid komma ihåg att spela ansvarsfullt och måttfullt och inte betrakta spel som ett sätt att tjäna pengar.

Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för olaglig verksamhet och accepterar att använda Webbplatsen i enlighet med alla relevanta lagar som är tillämpliga för dig.

Du samtycker till att inte ladda upp till eller överföra via Webbplatsen (eller någon av dess relaterade servrar och tjänster) några datavirus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller något annat utformat att störa, avbryta eller störa de normala driftsprocedurerna av en dator, datornätverk eller mobilenhet(er).

Du kommer inte att ladda upp till eller överföra via Webbplatsen något innehåll som rimligen kan anses vara stötande, oanständigt, anstötligt eller obscent. Detta inkluderar innehåll som kan orsaka irritation, olägenhet eller onödig ångest. Vi förbehåller oss rätten att radera sådant innehåll utan anmälan eller förklaring.

Denna Webbplats och allt material som ingår i den utgör Bolagets egendom. Du får inte kopiera eller distribuera material på denna webbplats utan vårt tillstånd.

Om det föreligger någon diskrepans mellan den engelskspråkiga versionen av dessa Villkor och annan språkversion som tillhandahålls, ska den engelska versionen alltid gälla.

Eventuella tvister relaterade till användningen av denna Webbplats eller dessa Villkor ska avgöras av de irländska domstolarna i enlighet med den irländska lagen.

Om du observerar felaktig information på Webbplatsen välkomnar vi ditt mail till [email protected]

Terms of use

These are the Terms and Conditions (“Terms”) of use of the website casinonsvenska.eu (“Website”). By visiting and using this Website you agree to be bound by and comply with these Terms.

We reserve the right to make any changes, modifications and amendments to these Terms at our full discretion. Continued use of the Website after such changes have been published will be deemed as acceptance of the amended Terms.

All content published on this Website is for news and entertainment purposes only. You acknowledge and understand that Company may provide advertising and links to regulated gambling operators on the Website, and be remunerated by such advertisers, and for the display and provision of such links.

You are always responsible for independently evaluating your actions. We are not liable for any losses caused to you by the use of this Website, or relying on the information provided therein. In particular, no information provided on the Website should be considered as legal or financial advice.

Where we provide information about providers of gambling services, you should always remember to gamble responsibly and only in moderation, and not consider gambling as a way of earning money.

You agree not to use the Website for any illegal activities and agree to use it only in accordance with all relevant laws applicable to you.

You agree not to upload to, or transmit via the Website (or any of its related servers and services) any computer viruses, macro viruses, trojan horses, worms or anything else designed to interfere with, interrupt or disrupt the normal operating procedures of a computer, computer network or mobile device(s).

You will not upload to or transmit through the Website any content which may reasonably be deemed offensive, indecent, objectionable or obscene. This includes content which may cause annoyance, inconvenience or needless anxiety. We reserve the right to delete such content without notification or explanation.

This Website and all materials therein constitute property of the Company. You may not copy or distribute any materials on this Website without our permission.

In the event of there being any discrepancy between the English language version of these Terms, and any other language version that may be provided, the English language version shall prevail.

Any disputes related to the use of this Website, or these Terms, shall be settled by the Irish courts in accordance with the Irish law.

If you observe any incorrect information on the Website, we welcome your email to [email protected]

MEST POPULÄRA CASINON
Få 500% bonus upp till 500 kr
9.7
100% bonus upp till 10 000 KR I CASINOT
9.5
Få 100% casinobonus upp till 500 kr och 50 gratissnurr
9.4
Maxbonusen som kan hämtas är 1 000kr
9
10 000 kr i välkomstbonus på casinot
8.9
5 000 KR + bonus + 20 super gratis spinn
8.8
200% bonus + 30 Gratis Spinn på Starburst
8.6
Senaste vinnarna
John
The Jazz Club
1070 kr
Mary
Jewel Box
1541 kr
Scott
James
Melissa
Extra Cash
674 kr
Nola
Dolphin Cash
1232 kr
Juanita
Frances
Fortune Hill
1780 kr
John
Lucky Links
1061 kr
Till Bonusen